Allegro

GDPR

Volgende clausules betreffen de “GDPR” binnen Allegro Software en treden in voege vanaf 1 mei 2018:

1 - DEFINITIE

Deze clausules definiëren de rechten en plichten van “Allegro Software NV”, gelegen te Chaussée de Louvain 435, 1380 Lasne, ondernemingsnummer BE 0466 797 058 (hierna genoemd de leverancier) en deze van de gebruikers van de software ontworpen en ontwikkeld door de leverancier, alsook de begunstigden van de servicecontracten (hierna genoemd de klant).

2 – VERPLICHTINGEN

2.1 – GEGEVENSVERWERKING

De leverancier zal zich enkel toegang verlenen tot de klantengegevens in het kader van ondersteunings- of onderhoudsinterventies of van gegevenscorrectie. Deze gegevens zullen in geen geval overgedragen worden aan derden.

2.2 – ORGANISATIE EN TECHNISCHE MAATREGELEN

De door de leverancier ontwikkelde applicaties zijn uitgerust met een beveiligde bescherming. Het beheer van de paswoorden is de verantwoordelijkheid van de klant.

2.3 – SPECIFIEKE VERPLICHTINGEN

De leverancier ziet er in het bijzonder op toe dat :

a. Hij nooit de klantengegevens gebruikt voor zijn eigen doeleinden

b. Hij zich ervan verzekert dat de werknemers voldoende geïnformeerd zijn van de hierboven opgesomde rechten en plichten.

c. Hij de klant in geval van een « datalek » snel inlicht en in ieder geval ten laatste 24 u na de vaststelling van de feiten.

3. BESCHERMING

De klanten kunnen nooit vrijwillig gegevens vernietigen waarvoor de belastingdienst en / of de juridische administratie het recht heeft toegang te eisen voor het uitvoeren van eventuele controles.

De vernietiging die zou resulteren uit een vrijwillige actie van de klant zal diens enige verantwoordelijkheid zijn en de leverancier kan in geen geval enige aansprakelijkheid aanvaarden, direct noch indirect. 

Dit artikel delen
Wij maken gebruik van cookies voor onze service. Bezoek je onze website dan ga je akkoord met de cookies.